måndag 28 mars 2016

Varför fungerar kristna länder bättre än muslimska? Och den judiska staten också

Forskning och vetenskap borde grunda sig på logik. Så låt oss applicera lite logik på ovanstående frågeställning.

Jag fick inspirationen till detta inlägg efter Jonna Bornemarks artikel i SvD, Scientismen tolererar bara sin egen tro. Ett intressant inlägg, men tyvärr för mig ytterligare ett bevis för att Södertörns högskola slirar med sin vetenskapliga stringens och disciplin.

Så låt oss först ta kritiken som Jonna framför gentemot ateismen, framförallt den som företräds av Richard Dawkins. För övrigt har jag nog läst i princip alla Dawkins böcker, så jag är hemma i den litteraturen. Dock så har jag ignorerat Marx, baserat på historisk empiri om att Marx teser är kanske inte så tillämpbara.

Så jag tänkte köra en liten populärvetenskaplig förklaringsmodell till varför kristna och judiska samhällen fungerar bättre än något muslimskt samhälle i världen. Det tänkte jag illustrera med tio guds budord och därefter en summering.

1. Du skall inga andra gudar hava vid sidan av mig.

Den här meningen är helt likgiltig i ett samhälle med religionsfrihet, dvs. det finns inga reella hot mot individen från samhället som leder till negativa konsekvenser för individen. I kristna och judiska samhällen kan i princip individen ignorera påbudet om man tycker sig ha åsikten att gud/gudar inte finns, eller om man väljer att tro på en annan gud/gudar. Dock så kan det få vissa negativa konsekvenser i delstater i USA som just förbjuder ateister, dvs. icke-troende att ha offentliga ämbeten.

Motsvarande i islam är att Allah är den enda guden och Muhammed är hans profet. Det som är intressant här är att muslimska länder har INTE religionsfrihet i praktiken, även om vissa har en tolerans mot kristna och judar, förutsatt att dessa grupper betalar en extraskatt och accepterar sharia som grunden för lagstiftning. Behöver jag säga vilka drakoniska straff som föreläggs för den som inte följer det religiösa påbudet att Allah är den enda guden?

1-0 till kristna/judiska samhällen med andra ord när det gäller tankefrihet kring guds existens eller icke-existens.

2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

Det här är ytterligare en lag som i stort kan ignoreras, då det råder yttrandefrihet i kristna/judiska samhället. Självklart kan svordomar som involverar gud ses som mer eller mindre socialt acceptabelt, men inget som leder till allvarliga konsekvenser för individen. Ett påbud som kan ignoreras, utan personlig konsekvens, om man inte tror på helvetet och skärselden.

För muslimer så är alla former av missbruk av Allah allvarligt och i många fall kan det leda till legala konsekvenser.

2-0

3. Tänk på vilodagen så att du helgar den.

Här finns inget kontroversiellt. Alla samhällen har identifierat att det finns ett behov av vila. Huruvida det är kopplat till gud eller inte är irrelevant.

3-1

4. Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du å länge leva i ditt land.

Det här är en livsregel som är rationell enligt evolutionspsykologin. För det första så säkerställer du att dina föräldrar mår bra på sin ålderdom och dessutom så är du ett föredöme för dina barn, så att du säkerställer in egen ålderdom. Dessutom så är det en modell som bara bygger på efterföljande generations välvilja, så det vore dumt att slå in budskapet. Inom islam så är mannen som äger sin hustru och sina barn. Kroppsstraff tillåts inom familjen. Kort och gott, inget som föder/göder solidaritet mellan generationerna.

4-1

5. Du skall inte dräpa.

En ganska självklar regel för att skapa ett samhälle som är stabilt och med minsta möjliga mängd våld i samhället. Straffet kommer så klart både från gud och har också anammats som lag, dvs. konsekvensen av dråp kommer i detta livet. Dock finns det legitimt dråp i självförsvar av både individen och gruppen. Behöver jag nämna hur många hadither och hur många exempel det finns i sunna där inte bara  dråp är tillåtet, utan även föreskrivet?

5-1

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Denna regel har ibland konsekvenser för kristna/judar i detta liv. Nämligen ekonomiska, om du råkar ut för skilsmässa eller separation. Det finns dock väldigt få länder där detta leder till juridiska konsekvenser som är ohanterliga. I princip alla kristna/judiska samfund tillåter bara monogama äktenskap. Allt detta är också rationellt ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv, då i princip alla i samhället hittar en partner. I muslimska samhällen så brukar straffet för äktenskapsbrott vara döden. Utöver detta så tillåter islam månggifte. Orsaken till detta är att Muhammed hade många förluster bland sina trupper. Därvidlag så blev han tvungen att hantera problemet med änkor och deras ättlingar. Då fick han "uppenbarelsen" om att månggifte var tillåtet enligt Allah. Smidigt så länge som man krigar och har ett underskott av män. Men problematiskt när man inte krigar med förluster och förmögna män kan monopolisera kvinnors sexualitet med sin ekonomiska makt. Troligen är detta bakgrunden till fenomen som "våldtäktskulturer" och att det är aldrig männens, bara kvinnornas fel.

6-1

7. Du skall inte stjäla.

Ganska självklart i ett samhälle som ska fungera harmoniskt, att man ska kunna skilja på mitt och ditt. Finns i både kristna/judiska och muslimska samhällen. Dock så är inte sharia egentligen så hårt som många kristna föreställer sig, förutsatt att man använder sig av sharia på föreskrivet sätt. Kristna, judar och muslimer MÅSTE förlåta en som stjäl för sin överlevnad. I muslimska samhällen innebär det faktiskt att kollektivet blir skuldbelagt om en individ måste stjäla för sin överlevnad. För då har man inte varit en god muslim och ägnat sig åt tillräckligt mycket välgörenhet. Så de horribla kroppsstraffet för stöld ska faktiskt bara appliceras på den som inte måste stjäla för att överleva. Intressant, så en brödtjuv i Somalia borde frias från straff, precis som den svenska Brottsbalkens 24 kapitel 4§ föreskriver. Men en bidragsfuskande muslim i ett välfärdssamhälle som Sverige skulle drabbas av kroppsstraff i form av stympning.

7-2

8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

Det här är grunden för ett samhälle för att skapa ett högt förtroende mellan samhällets individer. Själva grunden för tilliten mellan okända människor som ingår i samhället. Osant intygande är straffbelagt i de flesta länder. Behöver jag påtala att inom islam finns det påbud som tillåter att man ljuger för icke-muslimer. Det är till och med påbjudet om det är till gagn för den muslimska parten eller islam. Kort och gott, en icke-muslim kan i grunden aldrig lita på en muslim. Eller inte heller mellan muslimer, om den ene muslimen anser att den andra muslimen är icke-muslim. Jämför konflikten mellan sunni- och shiaislam.

8-2

9. Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.

Du ska inte vilja ta din grannes tillgångar, kan vi säga på ett enkelt sätt. Inom islam är detta helt ok, om din granne inte är muslim. Stöld är okej från icke-muslimer.

9-2

10. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänarinna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.

Samma sak med detta budord, det skapar tilltro i samhället genom att regeln tryggar familjen och tillgångar. Inom islam är det igen helt accepterat att ha begärelse till en annan persons familj och tillgångar, förutsatt att dessa är icke-muslimer.

10-2 blev slutresultatet. Nu undra ni förstås vad allt detta har att göra med Jonna Bornemarks inlägg?

Jo, det är så att i princip så skulle man kunna skapa ett samhälle som är relativt stabilt baserat på budorden fyra till tio. Ett till tre gör ingen skillnad. Men fyra till tio kan beläggas vara RATIONELLA inom ramen för evolutionspsykologin. Därför kan man säga att kristendom och judendom har empiriskt eller genom deduktion skapat ett regelsystem som bidrar till hög tillit och stabilitet i ett samhälle.

Vilket då islam inte har lyckats med, vilket vi kan konstatera genom observation i vår samtid.

Det är helt riktigt att Dawkins med flera av de lite mer stringenta ateisterna önskar religionens snara frånfälle för att äntligen kasta folkets opium (MARX) till historiens skräphög. Det är sannolikt så att evolutionen och evolutionspsykologin har mycket mer att erbjuda i form av kunskaper för framtida samhällen.

Jag har däremot svårt att se vad Jonna menar med ett pluralistiskt samhället. Mitt antagande är att hon menar att religiös mångfald är något positivt, medan jag som ateist ser att ju mindre religiösa inslag som finns i samhället, desto bättre är det. För min del uppskattar jag varken att kvinnor blir kallade "svennehora", kastade från balkonger av hedersorsaker eller för den delen tillsammans med barnen betraktas som en patriarkal egendom att förfoga och bestraffa.

Kristendomen har spridit sig i världen kanske tack vare att indirekt så har kristendomen varit evolutionspsykologiskt acceptabel och korrekt. Plus att de kristna missionärerna under 1800-talets senare hälft och början av 1900-talet kunde leva på Clarkes tredje lag.

"Varje tillräckligt avancerad teknologi kan inte skiljas från magi."

Kristendomens spridning i världen kan med andra ord förklaras bättre av Arthur C. Clarke än av gud.
Islams spridning i världen kommer av svärdet. Men kristna och judar har lite bättre att komma med än svärd."

onsdag 23 mars 2016

Donald och Vladimir

Så var vi i ett läge som kommer att bli svårt för Europa.

Presidentkandidaten Donald Trump har tydligt deklarerat att han är inte lika intresserat av att subventionera övriga NATO-länders medborgarskap på bekostnad av USA:s ekonomi. Ur ett ekonomiskt perspektiv har Trump rätt, USA har subventionerat övriga NATO-länder genom att satsa avsevärt mer än andra i det kollektiva försvaret. Så visst borde man som potentiell presidentkandidat kunna kräva att övriga medlemmar betalar procentuellt lika mycket av sin BNP som USA?

Men tyvärr så spelar Trump rätt i händerna för Vladimir Putins agenda, nämligen en USEXIT från Europa. Putin är väl medveten om att just nu så har de flesta europeiska NATO-länder försvarsbudgetar som har svårt att möta det ryska hotet. Det gäller framförallt de baltiska staterna och Polen. Resten av EU-länderna som är NATO-medlemmar tog också Sovjetunionens fall som en inteckning för att den eviga freden har inträffat i närområdet. Satsningarna på territoriellt försvar utbyttes till förmån för NATO:s expeditionära förmåga, vilken inte ens tillnärmelsevis kan möta en konventionell högteknologisk motståndare. Vi kan bara konstarea att försvar mot Ryssland kräver helt andra förmågor än talibanjakt. Det finns massor av erfarenheter att använda sig av för att ominrikta EU-ländernas försvar. Självklart till en dyr kostnad.

Nu tycker ju många att NATO och dess historiska anledning till existens är förlegad, då syftet var att militärt skydda mot sovjetkommunistisk expansion i Europa och Mellanöstern. Idag finns ju inte hotet av en sovjetisk expansion och därmed borde man lägga ner NATO? Många hävdar dessutom att NATO är bara ännu ett politiskt verktyg för USA för att driva sin aggresiva utrikespolitik. Men då har man missat det faktum att NATO gör inget som organisation, om inte ALLA 28 medlemsländer är överens i North Atlantic Coucil, så blir det inga NATO operationer. Och NAC består av POLITISKA representanter från medlemsländerna, inte militärer. I princip så kan SACEUR (Supreme Allied Commander EURope) bara aktivera de militära planer som finns i SDP, dvs. standing DEFENCE plans. Men varför förstöra en bra historia, rysstrollen gillar att peka på NATO som skurken i dramat.

Så, vad är problemet idag då? Jo, ända sedan Georgienkriget 2008 har Ryssland bevisat att man är villig att använda sig av militära medel för att vinna politiska mål. Det gäller ett flertal konflikter, inklusive Transnistrien, Georgien, Abchasien, Syd-Ossetien och nu annekteringen av Krim. Det framgår med önskvärd tydlighet att troligen, så var det den ukrainska mobiliseringen som stoppade en ren rysk invasion av Ukraina för att återinsätta Yanukovich som president. Med den naturliga efterföljden att Ryssland skulle ha förvandlat Ukraina till ett rent lydrike. Och nej, Ryssland är inte en demokrati i några former. Inte heller är rysk rättsskipning, rysk korruption eller andra ryska "kvalitéer" önskvärda i Europa.

Det är tydligt att Trump kommer från ett land där kvartalskapitalismen härskar. Man tar kortsiktiga vinster för att visa bra siffror, utan att ta hänsyn till vad eventuella långsiktiga konsekvenser kan bli. Om vi tar det enklaste exemplet, nämligen att en relativt marknadsliberalt demokratiskt system har efter VK2 exporterats till en stor del av Europa. Det är otvetydigt så att kapitalismen har varit bättre på att tillgodose människors behov än alla varianter av "ren" socialism. Självklart säger dagens socialister fortfarande att ingen har lyckats skapa en "socialistisk" stat som fungerar, men just deras förslag skulle leda till en fungerande socialism.

Trump har helt rätt i att det blir billigare för USA att tvinga andra NATO-länder att ta en större del av kakan. Men nackdelen är att det kommer över tiden att leda till att EU har inget egenintresse av att öppna sina marknader för företag från USA. Visst, USA kan klara sig ett tag, men det är ju inte för inte som USA arbetar hårt för handelsavtal som TTIP för att få till frihandel. USA:s ekonomi är helt enkelt mindre än EU:s.

Dessutom så är USA mer beroende av EU än många tror, så det kan bli dyrt för USA över tiden att både mista EU-marknaden och vad värre är, kanske tillgång till teknologi. För att lära sig lite mer om förhållandet USA-EU, så rekommenderar jag att man läser Ronald Kellars uppsats i ämnet.

I princip så har vi idag en bipolär, eller möjligen en tripolär värld, med USA/EU/asiatiska kapitalistiska stater i sina ekonomiska system mot det ryska och kinesiska systemen. Det ryska hotet är inte ekonomiskt, det är därför som Ryssland satsar på sin militära kapacitet. Problemet är bara att Putin MÅSTE använda sin militära kapacitet innan dess ekonomiska kostnader kommer att äta upp den ryska ekonomin, likt kapprustningen under 80-talet åt upp den sovjetiska ekonomin.

Så är det verkligen någon som tror att Donald kommer att försvara demokratiska och ekonomiska principer och samhällssystem, eller kommer han att sälja ut delar av Europa till Vladimir? Jag tror tyvärr att vi kommer att få en ny Jaltakonferens där delar av Europa säljs ut av USA. Priset för detta blir sannolikt att den transatlantiska länken bryts av rent realpolitiska skäl. Det kommer inte att finnas någon europeisk politiker som kan gå till sina väljare och påstå att man kan lita på USA.

Utöver det ovanstående, så kommer tyvärr konsekvenserna av både Rysslands och USA:s krig att drabba EU i form av flyktingar. Det kommer att skapa instabilitet i många EU-länder, antingen i form av inre konflikter eller sönderfallande sociala välfärdssystem, vilket skapar grogrund för nationalism och protektionism.

Ett enat EU kan ALLTID stå emot Ryssland och sannolikt också USA. Men ett splittrat Europa och kanske till och med mindre nya länder som Skottland, Katalonien, Norra Italien och andra potentiella oroshärdar, så blir européerna enkla offer till större grannar.

Ett fritt Europa kräver helt enkelt en sammanhållning och  samordning för att möta framtidens säkerhetsutmaningar. Tyvärr så går EU till viss del i fel riktning mot ökad överstatlighet. Riktningen borde vara att fortsätta med en sund subsidiaritetsprincip och bara inrikta sig på att förbättra den gemensamma europeiska ekonomin.

Tyvärr tror jag också att vi har kvartalspolitiker och kvartalsväljare i Europa.

Som har att möta Donald och Vladimir i kombination med alldeles för många flyktingar, som inte kan assimilieras eller integreras.

En sak är säker, vi är alla förlorare....

tisdag 22 mars 2016

Vad innebär det att Adelsohns har blivit Avpixlade?

Ingen kan ju ha missat den sensationella artikeln med bland annat Adelsohns om det ökande väljarstödet för SD på Östermalm. Som så klart har mötts av många ifrågasättanden. SD:s ökning i Östermalm är sensationellt enligt artikeln, men väljarstödet var höger på journalist/hipster-Södermalm.

Så vad är det egentliga problemet? Finns det en medial konspiration som undertrycker problem med invandring?

Ja, problem med invandring undertrycks. Är det en konspiration? Nej, för en konspiration antyder att det finns en plan eller samordning kring frågan. Dock så kan man kanske dra de pressetiska reglerna och sin egen politiska världsåskådning så långt att man undviker vissa ämnen eller problemställningar.

Varför heter sajten som ogillas Avpixlat? Jo, för att i princip alla medier "pixlar" gärningsmän, även när de är fångade på övervakningskameror. Man får gärna fråga sig varför? Eller i värsta fall, om pixlarna har blivit för mörka, så har man "vitpixlat" bilderna. Det räcker med att besöka Interpols hemsida för att se vilka som Sverige har efterlyst.  TVÅ av 47 personer har namn och ser ut som etniska svenskar i flera generationer. Kriminalvården har förstås ingen statistik på etnicitet av de som sitter i fängelse, men jag är helt säker på att om ni känner en domare, åklagare, advokat, polis eller anställd hos kriminalvården, så kommer ni att upptäcka att de kan vittna om att de flesta brottslingar uppfyller inte "vithetsnormen" på något sätt.

Så det fantastiska som Avpixlades kring Adelsohns är att de är antagligen som de flesta svenskar vill informera sig mer än det som bjuds i "gammelmedia" som "censurerar". Visst, Avpixlat är kanske inte den bästa källan, men visar på en trend bland media att inte vilja publicera bilder på brottslingar, om de inte uppfyller "vithetsnormen". Vita europeiska brottslingar publiceras nästan alltid i bild. Då heter det att det finns ett allmänintresse, fast personligen tror jag att det har mer med journalistens eller redaktörens särintresse att göra, nämligen att det är inte "bara" invandrare som är brottslingar.

Utöver det så hävdas det med hjälp av statistik att Sverige har aldrig varit säkrare än nu. Då ställer jag bara den retoriska frågan varför journalister och redaktörer på 70-, 80- och 90-talet inte rapporterade om alla balkongfall, gängskjutningar, mord, våldtäkter och mopedrån som skedde då? Var de bara snorfulla på puben och drack representationssprit? Missade de alla no-go zoner i Sverige på den tiden?

Att Sverigedemokraterna växer är ju inte så konstigt egentligen. Så länge som andra partier inte vill diskutera ett samhällsproblem som faktiskt existerar i mångas vardag eller medvetenhet, så kommer SD att öka. Att SD har ökat på Östermalm är en följd av att många på Östermalm måste tjäna sina pengar själv, alltså så håller de på med riskminimering i sin affärsverksamhet. Dvs. om någon tar tag i problem som påverkar pengaflödet negativt, så kommer dessa människor att välja ett realpolitiskt alternativ. Pengar luktar inte, som bekant. Och pengar kan man inte tjäna genom att önsketänka, utan man måste förhålla sig till realiteter.

Jag har några tips.

Till mediala representanter. Gör er inte till folkets censorer av missriktad välvilja. Information want to be free. Och om informationen finns på nätet, så finns den alltid där, vare sig det passar er agenda, politiska åsikt eller pressetiken.

Till partiföreträdare utanför SD. Att ignorera ett problem som folket upplever objektivt eller subjektivt kommer bara att leda väljare till ett parti som upplevs vilja "ta tag" i problemet.

Till Adelsohns. Byt från Avpixlat till Flashback istället. Mer detaljer och bättre fakta.

Och just ja, väljaren har faktiskt tolkningsföreträde på valdagen om vad som är sant, rätt och riktigt.

Bryssel

är faktiskt inget nytt. Je suis Charlie Hebdo, Je suis Paris och nu, Je suis sick of this shit....

Ibland så tror man att människor är guldfiskar, med en mycket begränsad minneskapacitet. Det räcker med att läsa SÄPO:s årsbok för att förstå att dessa terrorister finns och verkar bland oss.

Apologeterna kommer så klart att skylla på allt annat än just grundorsaken, nämligen POLITISK islam. Det är mycket bekvämt att skylla på att radikaliseringen sker i "socialt utsatta" miljöer, fast egentligen så borde vi vara ärliga och säga att det är just POLITISK islam som är problemet. Det är ju inte så förvånande att konstatera att i de europeiska länder där till exempel kvinnors rättigheter och HBTQ-rättigheter är under hårt tryck är exempelvis Polen, Ungern och Ryssland. Vad betecknar dessa länder? Jo, bland annat har POLITISK kristendom fått påverkansmöjligheter i dessa länder. Kort och gott, religion är inga problem, så länge som det är en privatsak. Men så fort som religionen får politisk makt, så kommer den att tyvärr leda bort från något som påminner om liberal demokrati. Politisk religiositet ska dock inte tolkas som konservatism, det är något annat.

Det är helt rätt att vi kommer aldrig, aldrig att kunna förhindra alla terrorbrott, oavsett hur drakoniska inskränkningar som vi inför när det gäller de demokratiska friheterna. Alltså är inte svaret att vi ska begränsa de demokratiska rättigheterna på något sätt, eftersom det inte kommer att göra annat än att skapa ytterligare radikalisering.

Så vad är svaret?

Jo, för det första så SKA staten faktiskt anstränga sig genom att återta våldsmonopolet. Det gör man inte genom slumpmässiga aktioner, utan fullt medvetna operationer mot alla viktiga aspekter av terrorismen och radikaliseringen.

Hur skulle detta kunna se ut i Sverige då?

För det första, informera ALLA nyanlända om svensk lag och vilka konsekvenser som det kan medföra att inte följa svensk lag. Exempelvis kan man informera om att om man INTE följer FN:s flyktingkonvention och följer svensk lag, så blir man av med sin flyktingstatus och utvisas automatiskt, oavsett anknytning.

För det andra, ska vi inte acceptera några no-go zoner i Sverige. Det illustreras väldigt tydligt av 60 minutes besök i Rinkeby, där media attackerades i fullt dagsljus av lokala kriminella. Enskilda polismän har övergivits av sina chefer under uppdrag i dessa no-go zoner och jag känner personligen poliser som har valt att inte ingripa mot brottslighet när kriminella har haft lokalt överläge. Vilket de har regelmässigt i dessa no-go zoner.

För det tredje, vi måste visa obönhörligen att vi inte accepterar stämpling till brott som misshandel av fruar, barn, eller andra stämplingsbrott, trots att det sker inom ramen för religiös familjerådgivning. Samtidigt ska predikningar som uppmanar till våld mot icke-troende att leda till rättsliga konsekvenser. Till exempel utvisning för att man inte accepterar svensk lagstiftning?

För det fjärde, man måste angripa de ekonomiska system som stöttar radikaliseringen. Ett exempel är hawalasystemet, som används för att skicka pengar till hemländer och även sannolikt till penningtvätt i olika former. 17,6 miljarder kronor skickades 2013 från Sverige till diverse länder som invandrarna kom från. Det borde vara omöjligt att hantera oredovisade pengar i denna omfattning i Sverige.

För det femte, man måste vara mycket tydlig med att om man inte kan BEVISA sin identitet, så kan man inte få resehandlingar från Sverige. Det är för övrigt en av kraven för att bevisa flyktingstatus, att man ska påvisa sin identitet.

För det sjätte, det är inte rimligt att få asyl i Sverige och sedan resa på "semester" till det hemland som man flytt från? Det vore mer rimligt att upphäva asylskälen då, eftersom det verkar som om den egna staten kan garantera säkerheten för sina medborgare. Detta fenomen är för övrigt också ett bra motiv för att ha tillfälliga uppehållstillstånd (TUT).

För det sjunde, man måste stoppa ALL finansiering av moskér och andra muslimska institutioner från länder som bevisligen förespråkar framförallt salafism och wahabbism. Dessa grenar av islam är starkt politiska och det betyder att de är inte förenliga med den liberala demokrati som vi har i Europa.

För det åttonde, varför beslagtar vi inte och tömmer mobiltelefoner, datorer och plattor på den information som de innehåller. Sannolikt så hittar vi mer sanningsenlig information i dessa enheter, än vad som överlämnas till Migrationsverket.

För det nionde, så måste livsstilskriminella lagföras och stängas inne länge. Dessa faciliterar radikaliseringen av unga genom att tidigt påverka dessa att ha en negativ syn på rättssamhället och det demokratiska samhällssystemet.

Och till sist, denna formen av terrorism som vi har sett idag i Bryssel kommer aldrig, aldrig att leda till att Sverige eller någon EU-stat skulle bli ett muslimskt sharialand. Det kan bara leda till att förr eller senare, så kommer det en konflikt med muslimer och i värsta fall islamska länder. Och en sak är säker, vi vet att de kan inte vinna.

Så kommer vi till apologeternas sista motiv, nämligen att majoriteten av muslimerna stöder inte terrorismen. Jag är inte helt säker, efter att man har läst Pew Researchs forskning kring muslimernas tro. Att tro att en muslim skulle lämna sina värderingar bara för att man kommer till EU och Sverige är ungefär lika korkat som att tro att en svensk får kinesiska värderingar när han kommer till Kina.

lördag 12 mars 2016

Stockholmsvillans logik

Det är sällan som jag saknar den sista slutsatsen hos bloggrannen Cornucopia när det gäller hans artiklar. Då jag tillhör en av vinnarna i Stor-Stockholms villarace, så kan jag nog komplettera inlägget om Stockholmsvillornas prisökningar.

För det första har vi de kommande amorteringskraven, för det andra så har bankernas utlåningsvilja minskat på grund av just politiska hot som eventuella minskningar av ränteavdrag i deklarationen osv.

Så det betyder att de som har höga lån idag har spekulerat såtillvida att de måste minst få tillbaks såpass mycket vid försäljning att de kan lösa sina gamla lån. Det medför att desperata människor (skilsmässa, separation) godtar acceptpris för att göra en exit, även om det skulle radera förtjänsterna från tidigare bostadskarriär. De mindre desperata kan avvakta såpass att de får tillgång till minst topplånedelen till det nya tilltänkta objektet. Eller ännu hellre, så att de klara av att betala 50% av bostadens köpeskilling direkt och slipper därmed amorteringskrav.

Varför stiger då priserna kring Stockholms kranskommuner så kraftigt då? Jo, det är helt enkelt så att för att få den "utdelning" som till exempel en lägenhetsinnehavare räknar med i form av större boende (familjebildning), så finns det inte tillräckligt mycket vinster att hämta längre i bostadskarriären så att det räcker till en villa i Bromma eller Älvsjö, eller för den delen Täby. Så då tittar man på lite "billigare" kommuner, där man får mer kvadratmeter för pengarna helt enkelt.

En annan styrande faktor är kollektivtrafiken, då trängselskattandet av Essingeleden gör att alla som inte har förmånsbil börjar faktiskt att fundera på att åka kollektivt. Järfälla till exempel har utmärkta kommunikationer med pendeltåg in till Stockholm, det tar bara cirka 19 minuter till centralen. Med direktbuss så kommer man till Kista på 20 minuter, även i rusningstrafik. Och så kommer Barkarby att få tunnelbana. Så det är nog sådana kalkyler som bostadskarriäristerna gör idag för att få pang för pengarna.

Så ser det ut idag i många kranskommuner, att de växer, eftersom pyramidens topp kommer alltid att vara smal och om man vill uppgradera sitt boende, så måste man söka sig utanför Stockholms kommun. Jag misstänker att om ett år så kommer grafen att innehålla vinnarkommuner som Upplands-Bro, Vallentuna, Salem och Sigtuna.

Visst har Cornu rätt i att det är en bubbla. Men den kommer inte att spricka plötsligt, utan det är snarare så att vissa kommer att sitta kvar inne i Stockholm, utan köpare till sina dyra Södermalmslägenheter när de vill bli sambos/gifta och skaffa sig villa. Deras alternativ kommer att bli andrahandsuthyrning eller uthyrning till företag, eller sitta fast i lägenheterna.

För att bubblan ska spricka, så krävs det nog radikala räntehöjningar. Dessa kommer inte att komma, så länge som inte ekonomin blir avsevärt mycket bättre. Med tanke på flyktingkrisen, Putins krig i öst, Daesh i Syrien, möjligt framtida politiskt kaos i USA, Brexit och andra EU-exitar, så ser jag svårligen att vi skulle komma fram till en strålande ekonomisk framtid.

För till slut så handlar köpbeslut om hur mycket man har i plånboken, hur mycket man får låna och vilka krav man har som minimum.

Behöver man en kombi med massor av plats och kan byta in en BMW 1-serie, så kan det sluta med att man köper en Skoda Superb kombi och inte en BMW 520d, eftersom behovet av kombin är större än tillgångarna och kreditvärdet vid köpetillfället.

Miljardnota för miljonprogrammet?

Ja, nu är det dags att klämma åt miljardprogrammets hyresgäster genom att påstå att detta skulle leda till otroliga hyreshöjningar på grund av alla renoveringar som måste göras.

Så ska vi ta och ägna oss åt lite matematik för en renovering.

Byte av fönster till energiglas.

Säg att varje fönsterparti kostar 5.000SEK. Dessa säljs till byggfirmor för halva priset, dvs. 2.500SEK. Behövs säg 6 partier till en lägenhet.

Summa 2.500x6=15.000 SEK

Arbete per parti

2 man x 2timmar x 6 partier x 500 SEK/h=12.000 SEK

Badrumsrenovering inklusive stambyte till normalstandard

100.000 SEK/lägenhet

Säkerhetsdörr

10.000 SEK för dörr och arbete

Köksrenovering

Vitvaror 20.000 SEK (spis, ugn, fläkt, kyl/frys, micro)
Skåp och luckor 50.000 SEK

Elrenovering

40.000 SEK

Golvrenovering laminatgolv

200 SEK/m2, 100m2 lägenhet =  20.000 SEK

Ytrenovering tapeter och målning

5.000 SEK/rum för en 4:a medför det 20.000 SEK

Så var landar summan för en lägenhet då?

287.000 SEK, vi lägger till 113.000 SEK till på arbete och merkostnader.

Då landar vi på 400.000 SEK per lägenhet. Men en avskrivningstid på 20 år så skulle detta innebära att hyran för en fyra på 100m2 skulle bli hela 1.667 SEK per månad. Vi drämmer väl till med enorma 2.000 SEK per månad då.

Det som förvånar mig är att det verkar som om hyresvärdarna i dagens miljonprogram inte gör några vinster alls, eftersom de inte har en egen kassa, alltså så finns det inget avsatt för renoveringar. Mycket märkligt, kan man tycka att bedriva en dylik affärsverksamhet.

Så vi antar att i värsta fall så får man låna hela beloppet till renoveringarna. Men på 20 år är det återbetalt, även med högre ränta än idag om vi räknar med just 2.000 SEK för exemplet med 4:an.

Det man inte får glömma bort heller är att byggherrar och fastighetsbolag absolut inte betalar de summor som du gör på Bauhaus eller K-Rauta. Det är snarare så att de betalar kanske 30-70% av det som DU betalar som en hobby-Timell. Så det finns pengar att spara när man gör stora renoveringar.

Så allt snacka om dubbla hyror är bara nys och rovdrift på människor som inte har något val.

Eller rättare sagt, ett sätt för hyresvärdarna att idka utpressning gentemot staten för att få sina vinster höjda genom subventionering av det som man ändå ska använda sina vinster till, dvs. sköta om sitt fastighetsbestånd.

Men visst, det är det typiskt svenska fenomenet med att man vill gärna använda annat folks pengar till det som man vill göra.

För slutligen är det väl så att det finns absolut ingen säkrare inkomstkälla än hyror, nu när antalet svenskar växer så det knakar. Alltså så är investeringen säkrare än pengar på banken.

Putell på er....