fredag 23 mars 2012

Regeringen gör NÅGOT!

Alla minns väl hur det har varit det senaste året i Malmö med alla skjutningar som skett där. Därför har Regeringen i sin oändliga vishet beslutat att ta tag i problemet med full kraft.

Man ska nämligen genomföra Skärpningar i vapenlagstiftningen.

Då ska vi se vilka kommittédirektiv som Regeringen har ställt upp.

* analysera reglerna om förutsättningarna för enskilda att inneha målskjutningsvapen,

Självklart! Black Cobras, Brödraskapet och allt annat som de heter går först med i lämplig pistolskytteklubb och söker efter 6-12 månader licens på sin första pistol som är en kaliber .22LR, dvs. lämplig för att möjligen skjuta ihjäl kaniner med. Därefter efter ytterligare 6-12 månader får de licens på en 9mm eller .357 Magnum och börjar därefter bära vapnet på allmän plats och i största allmänhet mörda kriminella konkurrenter.

* ta ställning till om det finns behov, och i så fall ange vilka, som kan berättiga att enskilda medges tillstånd att inneha helautomatiska vapen och utreda under vilka förutsättningar tillstånd till innehav av halvautomatiska vapen bör medges,

Helautomatiska vapen förekommer nästan inte alls i samhället, förutom visst tävlingsskytte som är kopplat till Försvarsmakten. Det är i regel individer som genomfört registerkontroll och befunnits lämpliga på många sätt ur samhällets synvinkel. Halvautomatiska vapen däremot är ganska vanligt inom jakt, både hagel och kulgevär. Vad gäller halvautomatiska pistoler så används de till bland annat olympiskt pistolskytte, nationellt pistolskytte och även IPSC (dynamiskt skytte). Sannolikheten att X-Team eller Hells Angels går med i dessa verksamheter och legalt skaffar sig vapen för sin illegala verksamhet är minimal till obefintlig.

* ta ställning till om, och i så fall i vilken utsträckning, vapenmagasin bör utgöra en sådan vapendel som ska jämställas med skjutvapen vid tillämpningen av vapenlagen, eller om hantering av vapenmagasin bör kontrolleras på något annat sätt, 

Här är man alltså inne på det som man pysslade ett tag med i USA, dvs. man vill förbjuda eller begränsa tillgången till magasin med hög kapacitet. Redan idag finns det begränsningar för hur många skott man får ladda i ett jaktvapen. Många skyttegrenar har kapacitetsbegränsningar i någon form idag för att inte skyttet ska bli för mycket av en materielsport eller för att ha likadana sportsliga förutsättningar. Idag är kanske en del av problemet i vissa fall att man har för mycket magasinskapacitet. Det räcker med att konstatera att vid guldsmedsrånet så avlossade polisen 16 skott utan att åstadkomma annat än fara för allmänheten. Med fyra rånare borde en skickligare skytt ha nöjt sig med fyra skott och fyra träff. I kriminella kretsar brukar man dessutom inte utmana på duell, utan man gör på det gamla hederliga sättet, dvs. ett överfall eller skjuter bakifrån i ryggen eller huvudet. Dvs. det räcker med ett skott och magasinsbegränsningen blir då akademisk.

* ta ställning till hur det grova vapenbrottet bör förändras för att en skärpt syn på vapenbrottsligheten ska få genomslag och för att möjligheten att göra nyanserade bedömningar av grova vapenbrott ska öka, och

Här har vi den enda åtgärden som faktiskt kan åstadkomma skillnad när det gäller kriminellas tillgång till vapen. Och det är att skärpa STRAFFEN för att bära med sig vapen på allmän plats till en sådan nivå att det helt enkelt inte lönar sig att ta med sig pistolen på stan i tid och otid. Den danska lagen, som automatiskt leder till snabb dom och ett års fängelse är alldeles utmärkt. Dessutom så kontrollerar danska poliser kända kriminella ganska ofta, så det är helt enkelt inte värt risken att vara beväpnad dagligdags för danskt bus. Varför inte samma system i Sverige? Dessutom torde upprepade vapenbrott leda till automatiskt ännu längre fängelsestraff vara extra avskräckande. Idag är ju kriminell verksamhet en förmildrande omständighet vid olaga vapeninnehav, eftersom man måste "skydda" sig och arbetar i en "farlig" miljö. Helt makalöst.

* lämna författningsförslag där så bedöms nödvändigt.

Helt självklart. Man måste ändra på lagarna så att det fungerar på avsett vis. Och avsikten är väl att minska de KRIMINELLAS tillgång på vapen.

Slutsatser.

Regeringen vill visa ett kraftfullt agerande och visa att man GÖR NÅGOT åt fenomenet skjutningar i Malmö med flera orter.

Därmed bedömer Regeringen att det lämpligaste är att begränsa möjligheten för dagens LAGLIGA jägare, sportskyttar och totalförsvarsförbund att fortsätta bedriva sin verksamhet med jakt och målskytte i olika former. Bara dessa åtgärder kan minska antalet dödsskjutningar och krig mellan kriminella företag som konkurrerar med varandra.

Helt logiskt och konsekvent med andra ord. Undrar om Anders Borg hanterar finanserna på samma sätt som Beatrice Ask hanterar den juridiska logiken?

Statsmannens fundering är att vore det inte bättre att bedriva en kraftfull kriminalunderrättelsetjänst mot till exempel vapensmugglingen som sker från Balkan eller från de forna öststaterna? För det är trots allt inte så många kriminella som går den lagliga vägen för att skaffa sig vapen.

Statsmannens fundering är också om det inte är så att Regeringen tycker att det är enklare att klämma åt vapen som man vet var de finns, än vapen som man inte vet var de finns. Och var de lagliga vapenägarna har sina vapen, det vet man, så det blir fin statistik på återkallade eller ej förnyade licenser. Men busets vapen har man inte koll på.

Statsmannen funderar ytterligare på vad Regeringen ska vidta för åtgärder när alla legala vapen är återkallade och de kriminella fortsätter att köpa illegala vapen och använda dessa för att fortsätta bedriva mord på konkurrenter.

Då kan nog regeringen bara genomföra det sista logiska steget, och det är att totalförbjuda vapen hos polisen (som inte kan skjuta) och hos Försvarsmakten (som inte har råd att skjuta). Därmed torde alla former av kriminellt vapeninnehav sluta helt automatiskt.

Logiskt, inte sant?!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar