måndag 21 september 2015

Åkesson leder ett öppet rasistiskt parti

Så börjar docenten i filosofi, Martin Peterson, sitt inlägg i SvD mot Sverigedemokraterna.

Uppenbarligen behöver filosofie studenter inte läsa logik nuförtiden. För logik brukar leda till att man kommer fram till ett antal slutsatser, eller i värsta fall konsekvenser.

Först och främst, det första stycket försöker verkligen göra en koppling mellan SD och Breiviks dåd. Guilt by association, även om det inte finns en tillstymmelse till koppling mellan SD och Breivik.

Med SAMMA logik, så borde vi påminna oss om att ISLAM är skyldigt till de dåd som utförs av Daesh, Boko Haram, al-Quaida med flera organisationer. För att inte tala om de brutala lagar med kropps- och dödsstraff som NATIONALSTATEN Saudiarabien genomför. Martin problematiserar inte alls kring det faktum att svenska skatter går till ISLAMISKA organisationer i Sverige, som står för Sharia, vilket strider mot alla former av svensk demokratisk värdegrund. Men Martin ser antagligen ingen koppling mellan islam och bestialiska juridiska system och terrororganisationer.

Att det står att "Sverige är svenskarnas land" i SD:s partiprogram kan väl inte vara så sensationellt. Jag undrar om Martin har läst Regeringsformen.?

 25 § För andra än svenska medborgare här i riket får
särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande
fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten,
demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och
religionsfriheten (1 § första stycket),
2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första
meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som
avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och
liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och
meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning
och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan
anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och
tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket
andra meningen),
7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina
verk (16 §),
8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket),
och 10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).
På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i
första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första
meningen samt tredje stycket tillämpas. Lag (2010:1408).

Märkligt att Martin inte har noterat att grundlagen tillåter att man tar rättigheter från invånare i Sverige, som inte är svenska medborgare. Inklusive de rättigheter som Martin antagligen tror är generella för alla som är invånare i Sverige. Så SD säger i princip att svenskar har fler rättigheter i Sverige än utlänningar. Måste vara märkligt för Martin att konstatera att grundlagen håller med SD.

Även citatet "Alla människor är inte likadana" kan väl hänföras till Regeringsformen. Plus att jag måste vara ärlig och säga att jag tycker inte att en islamist eller en person som vill införa sharia eller för den delen kommunistisk revolution känns som förenlig med svenska demokratiska värderingar. Men Martin tycker antagligen att sharia och kommunism är lika bra som svenska demokratiska värderingar?

"Låt alla folk vara herrar i eget hus" är ju också rakt av det som beskrivs i Regeringsformen.

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på
allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett
representativt och parlamentariskt statsskick och genom
kommunal självstyrelse.
Den offentliga makten utövas under lagarna.

Alltså har det svenska folket rätt till självbestämmande enligt den allra första paragrafen i svensk grundlag. Kan ju inte vara särskilt odemokratiskt?

 Sen följer en egen tolkning av dessa citat som är rent horribel. "Vi i SD tycker att folk som inte ser ut och beter sig som vi är ett väldigt stort problem, just därför att de inte ser ut och beter sig som vi!". Inget som någon sverigedemokrat har någonsin satt, utan just en tolkning som Martin har gjort på egen hand. 


Sen föreslår Martin att vi ska följa Catos exempel och påminna om det som Martin tycker sig ha bevisat, nämligen att SD är rasistiskt.

För övrigt anser jag att vänsterpartiet är ett icke-demokratiskt kommunistiskt parti med en icke-frihetlig politik.

För övrig anser jag att miljöpartiet är miljöfascistiskt parti med en icke-frihetlig politik.

Men för fan Martin, det är bara att du läser in kursen i logik och kanske ska du ta den fulla konsekvensen av din logik och applicera den på andra partier i riksdagen också?


1 kommentar: